Tag: ยุโรป สมัยใหม่

  • พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่

    ยุโรป สมัยใหม่   ยุโรป สมัยใหม่ – การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ หมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษา  การฟื้นฟูอุดมคติ ศิลปะและวรรณกรรมของกรีกและโรมัน เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิและเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอ บเขตของมนุษย์ ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับของคริสต์สาสนา  ยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่14 และสิ้นสุดในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ ของประวัติสาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่             สาเหตุของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ...